Może kawkę?

§1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez FONTE na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy FONTE a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FONTE. FONTE przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityk Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem https://sklep.fonte.com.pl/strona/polityka_prywatnosci

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. FONTE może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności FONTE lub formy działalności FONTE ) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.